Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
Met ondertekening van de coachingsovereenkomst verklaart de cliënt kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, overeenkomsten en door Lekker Jezelf Jeugd- en kindercoaching verzorgde coachsessies en trainingen. Deze voorwaarden zijn bij het aangaan van een overeenkomst bekend bij de cliënt. Op de site www.lekker-jezelf.nl staan ze vermeld. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Lekker Jezelf Jeugd- en kindercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
Artikel 2. Coachingsovereenkomst
Lekker Jezelf Jeugd- en kindercoaching zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Lekker Jezelf Jeugd- en kindercoaching heeft een inspanningsverplichting ten opzichte van de opdrachtgever, nooit een resultaatverplichting. Lekker Jezelf Jeugd- en kindercoaching is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. Indien er in deze algemene voorwaarden sprake is van afwijkingen van de wettelijke regeling, gaat de wettelijke regeling voor. Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de overeenkomst, een handtekening van beide ouders op het intakeformulier is gewenst. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht. De opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de coaching en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat er mee akkoord dat, indien de andere gezaghebbende ouder op enige wijze bezwaar maakt tegen coaching, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Lekker Jezelf Jeugd- en kindercoaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst; het coachingstraject.
3.1
Het coachingstraject start met een intakegesprek met de ouder(s) en evt. het kind.
3.2
Tijdens de intake wordt gezamenlijk besloten of en hoeveel vervolgsessies nodig zijn.
3.3
Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zal tijdig en in onderling overleg, de overeenkomst aangepast worden.
3.4
Het beëindigen van een traject gaat altijd in overleg met het kind, de ouder(s) en de coach.
3.5
Indien de wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal de coach de (ouder van de) cliënt hierover tijdig inlichten.
Artikel 4. Betalingsvoorwaarden
4.1
De actuele tarieven staan vermeld op de website www.lekker-jezelf.nl. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.
4.2
Bij een individueel coachtraject wordt na iedere sessie, de factuur per email verstuurd aan de ouder(s) met een betalingstermijn van 14 dagen.
4.3
Bij een traject in groepsverband (Ik Leer Leren) zal voorafgaand aan het traject de factuur per email verstuurd worden. Deze dient te zijn voldaan voor de start van het traject.
4.4
Wanneer niet binnen de bovengenoemde betalingstermijn is betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Indien deze betalingsherinnering niet binnen opgegeven termijn is voldaan, is Lekker Jezelf Jeugd- en kindercoaching gerechtigd bij de tweede betalingsherinnering administratiekosten van € 5,00 per factuur in rekening te brengen. Bij het uitblijven van de betaling is Lekker Jezelf Jeugd- en kindercoaching gerechtigd verdere begeleiding op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.
4.5
Bij het uitblijven van betaling komen alle kosten zoals renteverlies, incassokosten en gerechtelijke kosten voor rekening van de (ouder(s) van) cliënt.
Artikel 5. Verhindering
5.1
Het tijdig verzetten van een afspraak is altijd mogelijk. Bij verhindering kan een afspraak tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd.
5.2
Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak, worden de tariefkosten voor de afspraak in rekening gebracht bij de (ouder(s) van) de cliënt.
Artikel 6. Vertrouwelijkheid en privacy
6.1
Lekker Jezelf Jeugd- en kindercoaching verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van het coachingstraject, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Bij signalen dat de veiligheid van het kind in gevaar is, geldt de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
6.2
Met de ouder(s) wordt het coachingsproces besproken. Inhoudelijke informatie vanuit het coachingstraject wordt alleen in de oudergesprekken naar voren gebracht na overleg met het kind.
6.3
Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s) en of het kind (indien 16 jaar en ouder).
Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1
Lekker Jezelf Jeugd- en kindercoaching zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een kinder- en jeugdcoach kan worden verwacht.
7.2
Lekker Jezelf Jeugd- en kindercoaching is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door cliënt.
7.3
Lekker Jezelf Jeugd- en kindercoaching is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de (ouder(s) van) cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met Lekker Jezelf Jeugd- en kindercoaching.
7.3
Ouders blijven te allen tijde verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering, evenals voor de beslissingen die worden gemaakt door de ouder(s) met betrekking tot zichzelf en het kind.
Artikel 8. Opzegging en annulering
8.1
Indien na oordeel van de (ouder(s) van) cliënt dan wel van Lekker Jezelf Jeugd- en kindercoaching, de voortgang van de dienstverlening ernstig wordt belemmerd, kunnen/kan de (ouder(s) van) cliënt en/of Lekker Jezelf Jeugd- en kindercoaching na mondeling overleg overeenkomen de verdere overeenkomst te laten vervallen.
8.2
Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
8.3
Voorts is Lekker Jezelf Jeugd- en kindercoaching bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die de instandhouding en de uitvoering van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.
8.4
Indien de (ouder(s) van) cliënt de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is hij of zij gehouden aan Lekker Jezelf Jeugd-en kindercoaching, alle met het oog op de uitvoering van deze overeenkomst/traject redelijkerwijs gemaakt kosten te vergoeden.
Artikel 9. Overmacht
9.1
In geval van ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van Lekker Jezelf Jeugd- en kindercoaching, zal door deze gestreefd worden naar vervanging door een derde. Indien dit niet mogelijk blijkt, ontslaat ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van Lekker Jezelf Jeugd- en kindercoaching, van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, (zaak)schade kan doen gelden.
9.2
In geval van overmacht zal Lekker Jezelf Jeugd- en kindercoaching daarvan onverwijld mededeling doen aan de (ouder(s) van) cliënt. De (ouder(s) van) cliënt dient dan wel het uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst te vergoeden.
Artikel 10. Klachtenprocedure
10.1
Ontstaat er een vraag of een klacht, neem dan contact op zodat een oplossing gevonden kan worden. Als er een conflict is van welke aard dan ook, dan proberen we dat in eerste instantie zelf op te lossen.
10.2
Lekker Jezelf Jeugd- en kindercoaching is aangesloten bij de beroepsvereniging Adiona. Voor klachten over de begeleiding kan de (ouder(s)van) cliënt zich wenden tot deze beroepsvereniging op www.adiona.nl.
10.3
Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg op te lossen.
10.4
Aansprakelijkheid is geldig tot maximaal het gefactureerde bedrag in een kwestie, mocht blijken dat er sprake is van aansprakelijkheid.
Artikel 11. Vindplaats en wijziging
11.1
Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.lekker-jezelf.nl

11.2

Van toepassing is steeds de versie zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de coachingsovereenkomst.